Podmínky použití

Tyto Podmínky upravují váš přístup k, používání veškerého obsahu, Produktů a Služeb dostupných na webových stránkách https://laskavezrozeni.cz (dále jen „Služba“) provozovaných společností LaskaVezrozeni.cz („nás“, „my“ nebo „naše“). .

Váš přístup k našim službám je podmíněn tím, že beze změny přijmete všechny zde uvedené podmínky a všechna ostatní provozní pravidla a zásady, které jsme zveřejnili a které můžeme čas od času zveřejnit.

Před přístupem k našim Službám nebo jejich používáním si prosím pozorně přečtěte Smlouvu. Přístupem k jakékoli části našich Služeb nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek smlouvy, nesmíte přistupovat k našim službám ani je používat.

Duševní vlastnictví

Smlouva z nás na vás nepřevádí žádné naše duševní vlastnictví nebo duševní vlastnictví třetích stran a veškerá práva, nároky a podíly na takovém vlastnictví zůstanou (mezi stranami) výhradně společnosti LaskaVezrozeni.cz a jejích poskytovatelů licencí.

Služby třetích stran

Při používání Služeb můžete používat služby, produkty, software, vložené prvky nebo aplikace třetích stran vyvinuté třetí stranou („Služby třetích stran“).

Pokud používáte jakékoli služby třetích stran, rozumíte tomu, že:

Jakékoli použití služby třetí strany je na vaše vlastní riziko a neneseme žádnou odpovědnost za webové stránky nebo služby třetích stran.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádnou škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou nebo v souvislosti s použitím jakéhokoli takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových webových stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.
Účty

Pokud použití jakékoli části našich Služeb vyžaduje účet, souhlasíte s tím, že nám při registraci účtu poskytnete úplné a přesné informace.

Ponesete výhradní odpovědnost a odpovědnost za jakoukoli aktivitu, ke které dojde pod vaším účtem. Jste odpovědní za to, že informace o vašem účtu budou aktuální a že bude vaše heslo v bezpečí.

Jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu, který používáte pro přístup ke Službě. Nesmíte sdílet ani zneužívat své přístupové údaje. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jakmile se dozvíte o jakémkoli jiném porušení zabezpečení.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí LaskaVezrozeni.cz.

LaskaVezrozeni.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. LaskaVezrozeni.cz také nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takového webu. stránky nebo služby.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme kdykoli ukončit nebo pozastavit váš přístup ke všem našim Službám nebo jakékoli jejich části, s uvedením důvodu nebo bez něj, s upozorněním nebo bez něj, s okamžitou účinností.

Pokud si přejete ukončit Smlouvu nebo svůj účet LaskaVezrozeni.cz, můžete naše Služby jednoduše přestat používat.

Všechna ustanovení smlouvy, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány „TAK JAK JSOU“. a na základě „JAK JE K DISPOZICI“. LaskaVezrozeni.cz a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Společnost LaskaVezrozeni.cz ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí nezaručují, že naše Služby budou bezchybné nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný.

Berete na vědomí, že stahujete nebo jinak získáváte obsah nebo služby prostřednictvím našich Služeb podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Jurisdikce a rozhodné právo

Pokud příslušný zákon nestanoví jinak, bude se Smlouva a jakýkoli přístup k našim Službám nebo jejich používání řídit zákony New Yorku.

Správným místem pro případné spory vyplývající ze smlouvy nebo související s touto smlouvou a pro jakýkoli přístup k našim Službám nebo jejich používání budou státní a federální soudy se sídlem v New Yorku.

Změny

LaskaVezrozeni.cz si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit.

Pokud provedeme změny, které jsou podstatné, dáme vám vědět zveřejněním na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu nebo jiné komunikace, než změny nabudou účinnosti. V oznámení bude uvedena přiměřená lhůta, po jejímž uplynutí nové podmínky vstoupí v platnost.

Pokusíme se zajistit alespoň
30
dní před účinnými změnami. Pokud s našimi změnami nesouhlasíte, měli byste přestat používat naše služby během stanovené lhůty pro oznámení nebo jakmile změny vstoupí v platnost.

Vaše další používání našich Služeb bude podléhat novým podmínkám.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek použití, kontaktujte nás na adrese
MiladaSuranova@LaskaVezrozeni.cz


Poslední aktualizace: 30. října 2023